ΣΤΟΧΟΙ

Ποιοί είναι οι στόχοι μας:

 • Η προαγωγή, η διάδοση και η τήρηση των συνεταιριστικών αρχών.
 • Η δημιουργία ενός ισχυρού, ενιαίου, αξιόπιστου και ακηδεμόνευτου κορυφαίου οργάνου του συνεταιριστικού κινήματος, ικανού να
  αναδείξει τα μεγάλα προβλήματα των οργανώσεων και του αγροτικού τομέα, παράλληλα όμως να προτείνει και να πιέσει έτσι ώστε να εφαρμοστούν στρατηγικές για την εξυγίανση και ενδυνάμωση των συνεταιρισμών και μέσω αυτών την αποτελεσματικότερη στήριξη των Ελλήνων αγροτών.
 • Η αποκατάσταση του κύρους του Συνεταιριστικού Κινήματος και η ανάδειξή του ως συμβούλου των βασικών πυλώνων της ελληνικής Δημοκρατίας για την χάραξη, την διαμόρφωση και την υλοποίηση αγροτικής, συνεταιριστικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.
 • Η δημιουργία συνθηκών που εγγυώνται την ανάδειξη του ρόλου και της προσφοράς των συλλογικών δράσεων των αγροτών σε μία αναπτυσσόμενη, ανταγωνιστική και σε αρκετές περιπτώσεις ολιγοπωλιακή αγορά.
 •  Η παρέμβαση στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε διεθνείς Οργανισμούς – φορείς που εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τον αγροτικό τομέα της Ελλάδας και τη λειτουργία των συλλογικών δράσεών του.
 • Η ανάδειξη και η ενδυνάμωση των συλλογικών δράσεων των αγροτών ως απαραίτητο εργαλείο της αγροτικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και ως μέσο της διατήρησης και προστασίας του κοινωνικού και παραγωγικού ιστού στην ελληνική ύπαιθρο.
 • Η ενθάρρυνση και η τεχνική υποστήριξη συγχωνεύσεων μεταξύ ομοειδών ή μη συλλογικών δράσεων των αγροτών για την δημιουργία οικονομικά βιώσιμων και επιχειρηματικά ισχυρών μονάδων, προκειμένου να διεισδύουν αποτελεσματικά στα ελληνικά και διεθνή δίκτυα διάθεσης αγροτικών προϊόντων και διακίνησης αγροτικών εφοδίων.
 • Η θωράκιση των αγροτικών οργανώσεων και επιχειρήσεων έναντι παρεμβάσεων που δημιουργούν κωλύματα στη λειτουργία τους, μειώνουν την ανταγωνιστικότητά τους και αποδυναμώνουν την αυτονομία και την ευελιξία τους στο επίπεδο της λήψης αποφάσεων που έχουν σχέση με την εμπορική και κοινωνική τους δράση.
 • Η συμμετοχή των αγροτικών οργανώσεων και επιχειρήσεων στη διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου που να κατευθύνει τη δράση τους με όρους ελεύθερης αγοράς , αναγνωρίζοντας παράλληλα τη λειτουργία τους ως φορείς που διέπονται από τις αρχές της κοινωνικής οικονομίας, γεγονός που συνεπάγεται προτεραιότητα στην πρόσβαση τους στην εφαρμογή και υλοποίηση εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων που έχουν σχέση με την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασών καθώς επίσης και της αειφόρου ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος.

2018 © www.sasoee.com.gr | Developed by