ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ο Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε. λειτουργεί αυτόνομα και ανεξάρτητα από κάθε παρέμβαση πολιτική – κομματική.

Παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον συνεταιριστικό / αγροτικό χώρο και διαμορφώνει παρεμβάσεις που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην ενδυνάμωση των Συνεταιρισμών και στη διασφάλιση μίας πολιτικής υποστηρικτικής για την αγροτική ανάπτυξη και οικονομία.

Μέλη του είναι μόνον οι ενεργοί Συνεταιρισμοί, που πληρούν τα κριτήρια, όπως αυτά αναλυτικά καταγράφονται στο καταστατικό του.

Λειτουργεί με ανοιχτές, δημοκρατικές διαδικασίες, όπως αυτές καθορίζονται από το καταστατικό του.

Στηρίζεται μόνον στις δικές του δυνάμεις, διασφαλίζοντας τη χρηματοδότησή του από τις εισφορές των μελών του και χωρίς να λαμβάνει καμία χρηματοδότηση από το κράτος.

Τηρεί πιστά όσα προβλέπονται στο καταστατικό του, το οποίο:

  • Έχει σύγχρονες θέσεις και αντιλήψεις που συνδυάζουν τις ιδεολογικές αρχές του συνεργατισμού με τις αντιλήψεις του διεθνούς marketing των αγροτικών προϊόντων.
  • Είναι προσανατολισμένο στις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες του αύριο και ιδιαίτερα στη δυνατότητα μιας ενεργούς και υγιούς παρουσίας των οργανώσεων στην ελληνική και διεθνή αγορά.
  • Αποφεύγει τα λάθη του παρελθόντος που οδήγησαν στην συσσώρευση των προβλημάτων της υφιστάμενης τριτοβάθμιας οργάνωσης και στην αδυναμία της να προσφέρει αξιόπιστες λύσεις στα προβλήματα των συνεταιριστικών οργανώσεων και επιχειρήσεων της χώρας.

2018 © www.sasoee.com.gr | Developed by