Θεματολογία

Ο αγροκτηνοτροφικός τομέας είναι βασικός πυλώνας κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης της ελληνικής υπαίθρου και της ελληνικής οικονομίας.

Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαία η χάραξη ενιαίας, αποτελεσματικής και στοχευμένης εθνικής στρατηγικής, με στόχο:

  • τη διαφύλαξη, την ανάδειξη και την ενίσχυση της υπεροχής και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά,
  • τη διασφάλιση προϋποθέσεων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, που δημιουργούν καλύτερες προοπτικές για το μέλλον
  • τη στήριξη και ανάπτυξη επιτυχημένων συλλογικών δράσεων στην ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία
  • την προστασία του ελληνικού αγροτικού τομέα από αλλαγές που δυσχεραίνουν τη θέση του

Καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας είναι επίσης οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο ευρωπαϊκών οργάνων. Κυρίως, δε, η εφαρμογή της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ε.Ε. που θα ισχύσει μετά το 2020 και η οποία είναι σημαντικό να αποτελέσει εργαλείο ανάπτυξης για την ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία.

Οι αλλαγές που συντελούνται στο παγκόσμιο διατροφικό μοντέλο, οι προϋποθέσεις που θέτουν οι διεθνείς κανονισμοί για την προστασία του περιβάλλοντος, οι αναδιαρθώσεις στην αλυσίδα παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας των τροφίμων, η χρήση νέων τεχνολογιών είναι μερικοί από τους παράγοντες που θα ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση της Νέας ΚΑΠ. Ποια θα είναι η θέση της Ελλάδος στη Νέα ΚΑΠ; Ποιοι οι άξονες προτεραιότητας και πώς θα υλοποιηθούν; Πώς θα αξιολογηθούν οι εθνικές προτεραιότητες και πώς θα ενταχθούν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής;